Carol Blyth Celebration of Life

Starts: Sunday, October 21st 2018 at 3:00 pm
Ends: Sunday, October 21st 2018 at 5:00 pm

A Celebration of Life will be held for Carol Blyth on Sunday October 21st  at 3:00 pm

Calgary Unitarian Centre, 1701 First St. N.W.